Kontakt

    Gego Elektro

    Zagreb Hrvatska

    Mobitel: 385 91 423 00 18

    OIB 05200144834

    IBAN HR9325030071100009091